23 maj

Här är dagordningen för årsmötet 2022 på Fasching

Tisdag 24 maj är det dags för årsmöte, denna gång på jazzklubben Fasching. Här är inbjudan och dagordningen för mötet.

Alla medlemmar i Monica Zetterlund Sällskapet hälsas varmt välkomna till årsmötet 24 maj kl 17.00.

Detta år har vi blivit inbjudna till Fasching på Kungsgatan 63. Efter årsmötet är vi välkomna att sitta kvar och lyssna till kvällens jazzkonsert. Du kan också äta middag eller bara ta en drink – som det passar.

Dagordning till årsmötet kan du se här. Övriga mötshandlingar finns tillgängliga på plats.

Bengt Säve-Söderbergh, ordförande.

Dagordning för Monica Zetterlund Sällskapets årsmöte tisdagen den 24 maj 2022 kl. 17.00 i Faschings lokaler, Kungsgatan 63, Stockholm.

Årsmötets öppnande.

1. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning.

2. Fastställande av dagordning.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar.

5. Val av två protokolij usterare och tillika rösträknare, som tillsammans med ordföranden ska justera års mötesprotokollet.

6. Styrelsens och revisorernas berättelse för 2021. Ekonomisk berättelse för 2021 och revisorernas berättelse för 2021.

7. Fastställande av resultat- och balansräkningar.

8. Fråga om ansvarighetsfrihet för styrelsen.

9. Val av ordförande för två år, samt val av ledamöter i styrelsen på tvååriga mandat.

10. Val av ordförande i stipendienämnden för Monica Zetterlunds Minnesfond och ledamöter på ettåriga mandat.

11. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

12. Val av valbredning.

13. Beslut om medlemsavgiften för 2023.

14. Information om Monica Zetterlund Sällskapets handlingsplan samt budget för kommande verksamhetsår.

15. Behandling av styrelsen ev. förslag till årsmötet.

16. Behandling av förslag som väckts av medlem och som ställts till styrelsen minst tre veckor före årsmötet.

17. Övriga frågor.

18. Årsmötet avslutas.